ONS UITHOORN .... VOOR UITHOORN EN DE KWAKEL ... SINDS 2009

    

Legmeervogels en SAS weg uit Uithoorn?

6-10-2015

Benno van Dam, Fractievoorzitter Ons Uithoorn

Kunnen sportverenigingen als Legmeervogels en SAS 70 op termijn nog terecht in De Scheg? Of moeten ze uitwijken naar een sporthal in een andere gemeente? Ons Uithoorn vindt het vanzelfsprekend als deze zaalsporters terecht kunnen in de eigen gemeente, maar is daar niet gerust op.

Wat is er aan de hand? Sinds december 2014 spreekt de gemeente over het accomoderen van gymonderwijs en breedtesport in de zaal, zoals voetbal, handbal en volleybal. Verschillende scenario’s worden onderzocht. Eén van vragen is: ‘Wat doen we met de verouderde sporthal De Scheg?’

In april 2015 heeft de gemeenteraad hierover een aantal uitgangspunten opgesteld. Eén daarvan was dat breedtesport in de huidige omvang geaccomodeerd moet worden. Wat schetst onze ervaring als afgelopen zomer –tijdens het reces- het College ons een brief stuurt waaruit blijkt men de mogelijkheid gaat onderzoeken om alleen gymonderwijs te accomoderen. Gevolg? Dat zaalvoetballers, handballers en volleyballers, die nu gebruik maken van De Scheg, moeten uitwijken naar andere gemeenten.

Wat Ons Uithoorn betreft is dit niet aanvaardbaar. Daarom stelden wij op 24 september jl. hierover vragen in de gemeenteraad. Namens het College van B en W stelde wethouder Zijlstra (DUS!) dat het college dit scenario ‘niet wenselijk’ acht, maar toch gaat onderzoeken. Men zou daartoe gedwongen zijn door een uitspraak van de gemeenteraad om lokale lasten te verminderen. Ons Uithoorn was tegen deze uitspraak. Ook wij willen liever lage lasten, maar niet als hierdoor wederom het mes dreigt te gaan in voorzieningen. Dit dreigt nu dus wel weer te gebeuren. Daarom wat ons betreft geen onderzoek naar dit scenario. Helaas kregen we geen gehoor van andere partijen. Wordt vervolgd.


Gemeenteraad blijft hete aardappel voor zich uitschuiven

26-06-2014

De gemeenteraad vergadert over de begroting 2015. Het college van B&W had voorgerekend dat Uithoorn bij ongewijzigd beleid een tekort heeft van €1,6 mln in 2015 tot €1,9 miljoen in 2018 en stelde voor wederom te bezuinigen. Dit betekent alweer de vierde bezuinigingsronde sinds 2011!

Na de gemeenteraadsverkiezingen, drie maanden geleden, hebben VVD, Gemeentebelangen en DUS! onderhandeld over de vorming van een nieuw college. Op dat moment was dit tekort al een bekend feit, maar desondanks hebben de drie partijen geen keuzes gemaakt. Liever schoven ze de ‘hete aardappel’ op het bordje van de gehele gemeenteraad.  Ons Uithoorn heeft gesteld dat de coalitiepartijen hun bestuursverantwoordelijkheid hadden moeten oppakken, door al bij die onderhandelingen keuzes te maken.

Dit gebeurde dus niet en gevolg was een open discussie over 33 bezuinigingsvoorstellen, ingediend door alle partijen in de raad. Hieronder het verhogen van de lokale belasting, het besparen op onderhoud van grijs, groen en speeltoestellen en het verlagen van het vermogen om risico’s op te vangen. Al snel werd duidelijk dat een meerderheid in de raad niet voelde voor belastingverhogingen. Wethouder Bouma (Gemeentebelangen) waarschuwde dat hiermee de bezuinigingsopgave niet gerealiseerd kon worden, maar hij kreeg geen gehoor in de gemeenteraad. Ook niet bij de coalitiepartijen. Gevolg is dat de hete aardappel wederom wordt doorgeschoven. Dit keer naar november 2014, want dan moet er een sluitende begroting op tafel liggen.

Ons Uithoorn is van mening dat de beoogde investeringen in het dorpscentrum een belangrijke oorzaak zijn van het ontstane tekort. Echter, wij vinden dit plan niet goed voor Uithoorn en passen ervoor om te bezuinigen en/of belastingen te verhogen om de financiële gevolgen op te vangen. In plaats daarvan pleiten wij voor een kleinschaliger opzet, passend bij Uithoorn met meer gezelligheid en minder beton. Ons voorstel is een alternatief plan door te rekenen, met een lager risicoprofiel en zonder betonnen oprit vanuit Amstelhoek. We zijn benieuwd of dit goedkoper uitpakt. Helaas kregen we geen meerderheid voor dit standpunt. Maar wellicht dat de zaken in november anders liggen

Wethouder: 'Sluiting Eigen Haard-kantoor momenteel niet aan de orde'

24-04-2014

In mei 2010 zegt (het toenmalige) Woongroep Holland aan te willen fuseren met Eigen Haard.De gemeente geeft een positief oordeel, mits bestaande afspraken worden nageleefd. 

Een andere voorwaarde is ‘organisatorische lokale verankering’.In gewoon Nederlands: het lokale kantoor in Uithoorn moet openblijven. Als een Europarei-inwoner suggereert dat Eigen Haard het kantoor wil sluiten en huurders voor het tekenen van huurcontracten naar Amsterdam moeten, stellen we vragen aan de wethouder. 

Deze meldt dat een sluiting niet aan de orde is. Dat is het vanaf januari 2016 mogelijk wel, maar dan zal overleg met de gemeente volgen.

Buurtbeheer behoudt adviesfunctie bij bomenkap

22-05-2014

De gemeenteraad spreekt over het bomenbeleid. Het voorstel vanuit B&W lijkt ons prima, behalve dat ‘de toetsende rol van Buurtbeheer bij voorgenomen kap van gemeentelijke bomen wordt weggehaald’.
Wij willen de adviesfunctie van Buurtbeheer juist versterken en stellen daarom voor in geval van bomenkap
Buurtbeheer te blijven informeren en in staat te stellen advies te geven.

Vanuit bijna alle collega-raadsfracties komen bezwaren. Gelukkig begrijpt de wethouder ons wel;
hij doet de toezegging in geval van grootschalige(r) kap van gemeentebomen ook in de toekomst Buurtbeheer te benaderen.
Dat vinden wij een prima uitkomst. Het amendement dienen we niet in, deze zal toch niet gesteund worden.

Klik hier voor het amendement