ONS UITHOORN .... VOOR UITHOORN EN DE KWAKEL ... SINDS 2009

    

College krijgt groen licht om te gaan onderhandelen over Dorpscentrum

12-12-2013

Het college vraagt toestemming om te gaan onderhandelen met een investeerder over het Amstelplein. Uitgangspunt is een marktplein met nieuwbouw tot vier bouwlagen hoog. Vanuit Amstelhoek kunnen automobilisten via de Irenebrug naar een bovengrondse parkeergarage (inmiddels weet ook het college dat een ondergrondse parkeergarage financieel niet haalbaar is).

Ons Uithoorn steunt de keuze om de doorgaande weg te knippen, geen ondergrondse parkeer-garage aan te leggen en niet over te gaan tot betaald parkeren. Toch twijfelen we zwaar aan de beoogde opzet van het Amstelplein.

Het ademt geen authentieke sfeer uit en de aanwezigheid van de Amstel is niet merkbaar. Dit plein zou overal in Nederland kunnen staan! Ook vrezen we dat de toevoeging van 5.000 tot 6.000 vierkante meter aan nieuwe winkelruimte zal leiden tot leegstand.

Daarom dienen we2 voorstellen in. Deze krijgen echter geen steun van de overige partijen.

Uiteindelijk krijgt het college groen licht om te onderhandelen, maar een definitieve beslissing over de invulling van het Dorpscentrum wordt uitgesteld. De gemeenteraad wil namelijk eerst het onderhandelingsresultaat met de investeerder zien

Supermarkten en andere winkeliers nu ook op zondag open!

17-10-2013

Supermarkten en alle andere winkeliers in Uithoorn mogen vanaf vandaag elke zondag open. Bij de stemming over het voorstel om de zondagsopenstelling vrij te geven stemt alleen CDA tegen. Ons Uithoorn ziet inspanningen beloond.

Geef alle supermarkten de ruimte voor openstelling op zondag!

06-06-2013

Ons Uithoorn vraagt aandacht voor de zondagopenstelling van winkels in Uithoorn. Onze inzet is dat iedere winkelier de mogelijkheid krijgt op zondag de winkeldeuren open te stellen. In de raad stellen we de vraag wat de visie van het College is?


De wethouder antwoordt dat het college wil dat winkeliers zélf mogen beslissen al dan niet open te zijn. Er wordt wat het College betreft geen onderscheid gemaakt tussen locatie of branche. Ook de openingstijden zijn aan de winkelier zelf. Na het zomerreces zal het college met een voorstel komen, waarna de gemeenteraad kan beslissen. Ons Uithoorn is tevreden met deze uitkomst.

Bouwgrondexploitatie te rooskleurig ingeschat

14-03-2015

Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 stuit de gemeente op een financiële tegenvaller van € 7,3 miljoen. Oor zaak is een lagere waarde van de grond, waarop gebouwd moet gaan worden, zoals in de Legmeer en het Dorpscentrum. De terechte vraag is of het college dit niet eerder kon weten. Het college komt er (wederom) zonder kleerscheuren vanaf.

Ons nadrukkelijk verzoek is een ander scenario voor het dorpscentrum door te rekenen. Al eerder hebben wij betoogd dat er geen marktvraag is voor een Masterplan met nieuwe winkelruimte ter grootte van een voetbalveld. Wij zijn benieuwd of de historische variant een gunstiger grondexploitatie oplevert en willen dat ook dit scenario wordt doorgerekend. Wordt vervolgd!

Geen verrommeling van de openbare ruimte

27-09-2012

De welstandscommisie Noord-Holland toetst bouwplannen en probeert bij te sturen als deze leiden tot een rommelig aangezicht in Uithoorn. Het college stelt voor om (meer) welstandsvrije gebieden in Uithoorn te creëren, waar de welstandcommissie niets meer te vertellen heeft.

Adomex aan de Randweg

Ons Uithoorn vindt dit erg rigoreus en stelt voor te kiezen voor een lichtere vorm van deregulering. Een amendement, die samen met PvdA en DUS! wordt ingediend, haalt echter net geen meerderheid.

Raad stemt in met sloop van Europarei-flats

24-05-2012

Een meerderheid van de raad stemt in met het integraal Plan voor Europarei. Met dit besluit gaat de raad mee met Eigen Haard, die drie flats wil slopen. Ons Uithoorn is fel tegen het sloopplan.

Van cruciaal belang is het stemgedrag van de driekoppige CDA-fractie. Hun verkiezingsbelofte in 2010 was de flats 'voor de korte termijn te renoveren'. Nu maakt men een draai en stemt voor. Hiermee worden 381 woningen aan de sociale huursector onttrokken.

Amsterdamseweg: Wethouder keert terug op zijn schreden

26-01-2012

Het college wil de Amsterdamseweg, die vanwege de 'knip' een belangrijke weg van/naar het dorpscentrum wordt, een parklaan-achtige uitstraling geven met een groene tussenberm.

Een aantal ondernemers protesteren, omdat ze door zo'n middenberm gehinderd worden in hun bedrijfsvoering. Ons Uithoorn vindt dat in gezamenlijkheid een oplossing gevonden moet worden en legt de wethouder het vuur aan de schenen. Mede door onze kritische opstelling keert de wethouder (voorlopig) terug op zijn schreden.

Ambtenaren, ga naar buiten!

07-07-2011

Een bewoner aan het Zijdelveld wil zijn perceel in twee delen opsplitsen en op één deel een nieuwe woning bouwen. Hiervoor heeft hij toestemming van de gemeente nodig.

Vanaf 2003 worden veel brieven heen-en-weer gestuurd. Maar alhoewel de afstand tussen het betreffende adres en het gemeentehuis slechts een paar honderd meter bedraagt, is nog nooit een ambtenaar of wethouder op lokatie geweest om ter plekke de situatie te bekijken!

Het advies van Ons Uithoorn: 'Wethouder, haal uw ambtenaren bij dit soort situaties achter hun schrijftafel vandaan om hen ter plekke poolshoogte te laten ne

Vandalen gaan betalen! Maar uh ..., waar zijn ze eigenlijk?

03-02-2011

Ons Uithoorn stelt voor de zoveelste keer het vandalisme tijdens Oud en Nieuw aan de orde. De gemeente probeert vandalisme te bestrijden door schade te verhalen op de daders. Het motto is 'Vandalen gaan betalen!' Dit klinkt natuurlijk goed, maar hoe werkt dit beleid nu in de praktijk?

De praktijk leert dat schade niet of slechts ten dele verhaald wordt. Tijdens de jaarwisseling 2010/2011 werd slechts € 266 van € 16.345 (1,6%) verhaald. Rond de jaarwisseling 2009/2010 werd zelfs helemaal niets verhaald op vandalen.

Verbeter leefbaarheid van Europrei door repressie en preventie

18-11-2010

De leefbaarheid van Europrei komt steeds meer onder druk. Reden voor de gemeente om een apart Plan van Aanpak te ontwikkelen. Ons Uithoorn steunt dit initiatief en geeft de volgende boodschappen mee aan het college:

 • De aanpak moet een combinatie zijn van hard (repressie) en sociaal (preventie). Als een gebiedsverbod of een samenscholingsverbod nodig is, dan moet dat maar.
 • Beleg niet alleen vergaderingen om met de bewoners een Plan van Aanpak te ontwikkelen. Richt je ook op mensen die geen 'vergadertijgers' zijn, maar wel bereid zijn hun mening te geven. Ga bijvoorbeeld straatinterviews houden.
 • Het slopen van flats is niet nodig om overlast terug te dringen
 • Overweeg alsnog de aanleg van een Krajicek Playground. In andere gemeenten hebben deze sportvoorzieningen met begeleiding een positief effect gehad op de leefbaarheid.

Ons Uithoorn stemt tegen de programmabegroting 2011. Met name vanwege de intentie van het college om in 2011 de zgn.  ‘garagevariant’ uit te werken. Hierbij wordt de Ireneburg een toegangsweg tot een ondergrondse parkeergarage.  Wij vinden dit een bespottelijk idee.

Zolang de eerste paal voor de ‘garagevariant’ nog niet geslagen is, zal Ons Uithoorn zich inzetten voor de Lange Brug en een historische binnenhaven ('De Kil'). Hiermee betrekken we de Amstel bij het dorpscentrum en ontstaat ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Zodat we later kunnen zeggen: ‘Kom, we gaan naar De Kil. Een biertje drinken!’

Buurtbeheer werkt niet optimaal

02-09-2010

Buurtbeheer is bedoeld om de betrokkenheid van de buurt bij het gemeentelijk beleid te vergroten. Uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt echter dat dit niet gebeurd. Volgens de Rekenkamer deels door weerstand van ambtenaren. 

Ons Uithoorn stelt voor om bij beslissingen van het gemeentebestuur, met gevolgen op buurtniveau, buurtbeheer standaard te consulteren. De andere partijen ondersteunen dit niet. 

Eind van dit jaar zal het college zelf een evaluatierapport opstellen over buurtbeheer. Mogelijk dat de andere partijen dan wel dit voorstel zullen steunen.

Wie komen allemaal te wonen in de Vinckebuurt?

22-04-2010

Bij het nieuwbouwplan voor de Vinckebuurt wil het college 25 tot 30 procent van de woningen ontwikkelen in de sociale sector. Ons Uithoorn vindt het een mooi woningbouwplan, maar stelt voor om in ieder geval te streven naar 30 procent om drie redenen:

 • Iedere wijk zou een gevarieerd aanbod van woningen (een mix van goedkope en dure woningen in zowel de huur- als koopsector) moeten hebben.
 • In de regionale woonvisie van de Stadsregio Amsterdam is afgesproken om 30 procent van de nieuwbouw sociale huur- of sociale koopwoningen te laten zijn.
 • In de woonvisie Uithoorn 2009 - 2012 is vastgelegd bij nieuwbouw accent te leggen op woningen voor starters en startende gezinnen (sociale huur, sociale koop en betaalbare koop).

Onze motie haalde het niet, want alle andere partijen stemden tegen.

Commotie rondom aanleg speeltoestellen op Ter Braaklaan

25-02-2010

Ons Uithoorn dient een motie in met het verzoek aan het college pas op de pas te maken (voor wat betreft de aanleg van de speeltoestellen) en opnieuw in gesprek te gaan met alle belanghebbenden rondom de Ter Braaklaan. Deze motie wordt aangenomen met steun van CDA, Gemeentebelangen en EDU (VVD en PvdA stemden tegen).

Bij een inspraakavond in maart 2009 waren buurtbewoners voorstander van de aanleg van speeltoestellen op een grasveld aan de Ter Braaklaan. Echter, later dat jaar leidde die beoogde plaatsing van speeltoestellen bij zowel kinderen als ouders/verzorgers tot commotie (deze buurtbewoners waren níet aanwezig op de inspraakavond!). Het college wilde de speel-toestellen toch aanleggen, ondanks de protesten.

Oplaadpalen voor elektrische auto's en extra cameratoezicht

17-11-2013

Omdat we eerder dit jaar instemden met de Kadernota 2014, gaan we ook akkoord met de programmabegroting 2014. Wel maken we de kanttekening oneens te zijn met de plannen rondom het dorpscentrum. Ook dienen we drie voorstellen in. Hieronder het resultaat:

 • Extra openbare laadpunten voor elektrische auto's.  De wethouder geeft aan dat het plaatsen van extra oplaadpunten technisch mogelijk, maar financieel niet haalbaar. We concluderen dat extra oplaadpunten vooralsnog vanuit particulier initiatief moet plaatsvinden en trekken de motie weer in.
 • Cameratoezicht om de veiligheid te bevorderen. De burgemeester zegt dat het inzetten van cameratoezicht reeds mogelijk is, maar wel onder strenge voorwaarden Vanuit de samenleving kan een aanvraag worden ingediend. We nemen genoegen met het antwoord van de burgemeester en trekken onze motie in.
 • Effectindicator vandalisme. Dit amendement krijgt raadsbrede steun. Het gevolg is dat we meer inzicht krijgen in vandalisme. Iets waar we al jaren voor pleiten.

Ons Uithoorn in grote lijnen eens met bezuinigingen

07-07-2013

De 3e bezuinigingsronde sinds mei 2011. Volgens Ons Uithoorn is het inderdaad nodig weer in te grijpen. Een behoedzaam en solide financieel beleid betekent namelijk dat op de lange termijn inkomsten en uitgaven in balans zijn. En dat zijn ze voor de begrotingsperiode 2014-2017 niet.

De grootste bedragen worden gevonden bij het gemeentelijk apparaat (efficiënter werken moet € 650.000 opleveren) en de belastingbetaler (verhoging rioolbelasting en afvalstoffenheffing met € 550.000). Op voorzieningen als speeltoestellen, sportclubs en bibliotheek wordt niet (verder) bezuinigd. Ons Uithoorn kan zich grotendeels vinden in de uitkomst.


10-minutengesprek met College van B&W

30-05-2013

Aan de hand van de jaarrekening 2012 kijkt de raad terug op de prestaties van het college van B&W in 2012. Ons Uithoorn geeft haar eindoordeel; 'een voldoende, maar wel met de hakken over de sloot'. Op diverse vlakken is 'verbeterpotentieel , waar overigens reeds aan gewerkt wordt. Namens het college zegt de wethouder Financien zich te herkennen in de analyse.

Enkele punten uit onze inbreng:

 • de begroting 2012 bleek uiteindelijk niet deugdelijk, dus de raad heeft op basis van verkeerde informatie beleidskeuzes gemaakt;
 • het bezuinigingsproces en organisatieontwikkeling ging niet goed, maar verbetering lijkt zichtbaar;
 • diverse politieke partijen gingen nogal 'flexibel' om met hun verkiezingsbeloften;
 • het college verdient een groot compliment voor het niet afgeven van een sloopvergunning voor de schanskerk;
 • de (ondergrondse) parkeergaragevariant is een zeepbel,die uiteindelijk wordt doorgeprikt.

Klik hier voor de volledige inbreng van Ons UIthoorn 

Motie van afkeuring, uitbreiding atletiekbaan gered

08-11-2012

De gemeenteraad vergadert over de begroting van 2013 en de aanstaande bezuinigingen. Ons Uithoorn heeft een Motie van Afkeuring opgesteld tegen het college. Dit uit onvrede met de manier waarop het college het bezuinigingsproces aanpakt. De motie wordt iets gewijzigd, zodat ook andere oppositiepartijen kunnen ondertekenen. Uiteindelijk stemmen acht raadsleden voor en twaalf tegen, zodat het college er zonder kleerscheuren van af komt.

Ons Uithoorn dient ook voorstellen in om de nadelige gevolgen van de bezuinigingen op sportgebied en bibliotheek te verzachten. Het amendement over AKU wordt aangenomen, zodat de club haar atletiekbaan alsnog kan uitbreiden.

Klik hier voor de motie van afkeuring en de 3 amendementen.

De Schanskerk of 'Alles van waarde is weerloos'

12-06-2012

Een meerderheid van de raad spreekt uit dat behoud van de Schanskerk niet langer een haalbaar doel is. Naar ons inzicht is het te vroeg om de handdoek in de ring te gooien. We dienen een motie in, maar deze krijgt alleen steun van Groen Uithoorn. Eens te meer blijkt: 'Alles van waarde is weerloos'.


De Schanskerk wordt deels ontmanteld

Vandalisme bestrijden met een vandalismemeter

29-03-2012

In de afgelopen twee jaar heeft Ons Uithoorn meermaals aandacht gevraagd voor vandalisme. Alleen al bij Oud & Nieuw-vieringen wordt voor € 15.000 tot € 25.000 euro schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen. Bovendien blijkt telkens weer dat het 'vandalen gaan betalen'-beleid in de praktijk niet werkt. Vandalen laten veelal geen briefje achter met hun naam en adres, zodat schade niet te verhalen valt.

Ons voorstel is een vandalismemeter te ontwikkelen. Zo'n meter brengt alle kosten in beeld van opzettelijke vernielingen van gemeentelijke eigendommen, zoals gebouwen, openbare verlichting en straatmeubilair. Door publicatie in de lokale media wordt beoogd onze inwoners bewust te maken van vandalisme en hen meer te betrekken bij preventie en opsporing.

We boeken een succesje, want het college zegt toe ons voorstel uit te voeren.

Klik hier  voor onze motie.

Gemeentebeleid lijkt op het bereiden van minestrone

10-11-2011

Tijdens deze vergadering presenteert het college haar plannen voor 2012. De voltallige oppositie stemt tegen. Ons Uithoorn is het vooral oneens met de manier waarop het college gaat bezuinigen. Voor meer info, zie het archief.

Minestrone

Uithoorn moet blijven!

30-06-2011

De raad vergadert over de bestuurkracht van Uithoorn. De vraag is of onze gemeente zelfstandig kan blijven of moet opgaan in een groter geheel? Bijvoorbeeld met onze buurgemeenten Aalsmeer en/of Amstelveen.

Ons Uithoorn betoogt dat Uithoorn zelfstandig kan blijven. De huidige schaalgrootte past bij onze wens om te streven naar 'de menselijke maat'. Het kan zorgen voor een korte afstand tussen bestuur en burgers. Wel zijn er verbeteringen nodig in de prestaties van de gemeente. Een motie met deze strekking wordt ingediend.

Uiteindelijk wordt samen met andere fracties een nieuwe motie opgesteld, waarin onze zienswijze wordt verwerkt. Deze wordt unaniem aangenomen.

Aanleg parkeergarage bij Amstel is hachelijke onderneming

02-12-2010

"Bij de ontwikkeling van de garagevariant zijn grote risico's aanwezig. Het college moet al die risico's zichtbaar maken en aangeven hoe men deze wil beheersen." Dat betoogt Ons Uithoorn tijdens deze raadsvergadering. In een motie worden zeven risico's genoemd. Klik hier voor de motie.

In een reactie belooft wethouder Verheijen bij de planontwikkeling rekening te houden met de genoemde risico's. Daarom is het niet nodig de motie in stemming te brengen. Het is de bedoeling alle risico's zichtbaar te maken in een exploitatiebegroting voor het gebied Amstelplein/Oude dorp. De eerste verschijnt in het eerste kwartaal van 2011. 

Behoud van zwembad geen zaak van de gemeente Uithoorn!?

07-10-2010

Ons Uithoorn maakt duidelijk dat stopzetting van subsidie aan De Otter onherroepelijk zal leiden tot sluiting van het zwembad. Dit zal leiden tot ongewenste maatschappelijke effecten. Wat te denken van de zwemlessen en watergymnastieklessen voor 55-plussers?


Middels een motie wordt het college gevraagd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar behoud van een zwemvoorziening, zoals De Otter, in onze gemeente. Klik hier voor de motie.

Jammergenoeg steunt geen enkele partij de motie. Men wil de bezuiniging doorzetten en vindt dat Uithoornaars moeten uitwijken naar andere baden in de regio. Het zwembad is een zaak van het bedrijfsleven, niet van de gemeente. Aldus de andere partijen.

Gaat zwembad De Otter sluiten?

27-05-2010

Mevrouw Dagmar Oudshoorn wordt tijdens deze bijzondere raadsvergadering geïnstalleerd als burgemeester van Uithoorn. Namens Ons Uithoorn heet Benno van Dam haar welkom. Hij nodigt de burgemeester uit voor een wandeling door het historisch dorpscentrum. De uitnodiging wordt door de nieuwe burgemeester aanvaard.

Lees hier de welkomstspeech terug.

Nieuwbouw verdringt groen bij de Hélène Swarthlaan

08-04-2010

Het college dient een woningbouwplan in voor de Hélène Swarthlaan. Ons Uithoorn stemt tegen het plan, omdat veel groen verloren zal gaan.

Tijdens deze raadsvergadering herinneren we een aantal fracties aan hun verkiezingsprogramma, waarin zij zeggen 'behoud van groen' belangrijk te vinden. Het gaat om het CDA, DUS (Groen Links/D66) en de PvdA.

Helaas is geen van de fracties het met ons eens. Onze motie met het verzoek aan het college om een (nieuwe) variant voor te leggen met behoud van groen als uitgangspunt krijgt van geen enkele fractie steun.

Lange Brug - Parkeergarage: 0 - 1

11-02-2010

De gemeenteraad kiest voor uitwerking van de zogenaamde ‘garagevariant’ als oever-verbinding tussen Uithoorn en Amstelhoek. In deze variant wordt de Irenebrug een toegangsweg tot een ondergrondse parkeergarage. Ons Uithoorn stemt als enige partij tegen het voorstel. Ook vinden we dat het garagevariant-voorstel niet onderbouwd is en een risico- en kosten/baten-analyse ontbreekt. Een motie met deze strekking wordt door geen enkele partij ondersteund.

In 1939 verloor ons dorpscentrum haar ziel. De aanleg van de N201 betekende namelijk de sloop van een raadhuis/postkantoor, het dempen van een binnenhaventje (‘de Kil’) en de afbraak van een houten ophaalbrug (‘de Lange Brug’). Het dorpscentrum werd in tweeën gehakt.

Ons Uithoorn gunt het dorpscentrum haar ‘Kil’ en ‘Lange brug’ terug. Alleen daarmee kan een authentieke, gezellige sfeer ontstaan.

Wethouder: 'Herhuisvesting Europarei-bewoners moet fatsoenlijk verlopen'

17-11-2013

Eind 2015 begint de gefaseerde sloop van 3 Europarei-flats. Op verzoek van Ons Uithoorn spreekt de gemeenteraad over de herhuisvesting van bewoners in de periode 2014 - 2018.

De wethouder doet de volgende toezegging: 'Het proces moet fatsoenlijk verlopen. We gaan elk half jaar monitoren en eventueel flankerende maatregelen treffen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd'.

Ons Uithoorn zal het proces blijven volgen en contact houden met huurdersvereniging Europarel.

Ons Uithoorn plaatst kanttekeningen bij strategisch akkoord

20-06-2013

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord een ‘Strategische Visie. In dit document staat op hoofdlijnen de toekomstvisie van Uithoorn in 2030. Bij dit document plaatst Ons Uithoorn enkele aantekeningen in de kantlijn:

 •  Veel inwoners hebben niet zo veel met lokale politiek. Het is onze plicht deze mensen actief op te zoeken, te horen en hun geluiden mee te nemen bij het besturen van onze gemeente.
 • De huidige schaalgrootte van Uithoorn past bij onze wens voor een ‘menselijke maat’ en maakt het mogelijk de afstand tussen bestuur en inwoners klein te houden.
 • Voor kinderen zijn er volop kansen zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. Dit betekent dat we zuinig moeten zijn op onze speelvoorzieningen, schoolvoorzieningen, bibliotheek en sportvoorzieningen.
 • De ligging aan de Amstel wordt niet voldoende benut met de Ireneburg als toerit tot een ondergrondse parkeergarage. Dit plan getuigt niet van visie, maar is een slap compromis tussen ‘knippen’ en autobereikbaarheid.
 • Uithoorn dient een behoedzaam en solide financieel beleid te voeren.

Winkeliers Zijdelwaardplein faliekant tegen betaald parkeren

25-04-2013

De modernisering van winkel-centrum Zijdelwaard staat op de agenda. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met een overeenkomst tussen de gemeente en eigenaar Delta Lloyd om de modernisering uit te voeren. Ons Uithoorn is voor de moderni-sering, maar constateert dat de gemeente de mogelijkheid wil openlaten om betaald parkeren te introduceren.

Ons voorstel om dit onderdeel uit de overeenkomst te schrappen krijgt geen meerderheid, want VVD, DUS, PvdA, CDA en Gemeentebelangen stemmen tegen. Ondanks de uitkomsten van ons eigen onderzoek onder winkeliers op het Zijdelwaardplein, die overduidelijk aantonen dat er totaal geen draagvlak is voor betaald parkeren.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek


Liever constructief oppositie voeren!

17-01-2013

Op de agenda staat een brief van CDA, Gemeentebelangen en Groen Uithoorn aan de provincie Noord-Holland. Hierin staat forse kritiek aan het adres van het college over de manier waarop de bezuinigingen tot stand komen. Ons Uihoorn is het eens met de inhoud van de brief, maar heeft deze niet mede ondertekend.

Al vanaf medio 2011 hebben we meerdere keren kritiek geuit op het college als het gaat om de manier waarop bezuinigingen totstandkomen. Bij de behandeling van de begroting 2013 was voor ons de maat vol. Daarom hebben we een Motie van Afkeuring opgesteld, die uiteindelijk gezamenlijk met de drie andere oppositiepartijen is ingediend. Waarom de brief dan niet mede ondertekend? Heel simpel: omdat we niet gevraagd zijn! Vinden we dat jammer?  Nee, want als men ons zou vragen, zouden we vriendelijk bedanken. Ons inziens moeten we onze eigen meningsverschillen uitvechten in onze eigen gemeenteraad. Het sturen van de brief naar Haarlem is wat ons betreft niet gepast en niet constructief.

College presteert onder de maat

31-05-2012

De raad bespreekt de prestaties van het college in 2012 en de plannen voor 2013. Onze conclusies:

 • De wethouder heeft steeds geroepen dat de gemeentefinanciën op orde zijn, maar dit blijkt niet uit de cijfers.
 • Het college weet haar eigen plannen in het Oude Dorpscentrum niet om te zetten in tastbare resultaten.
 • De uitvoering van de participatietrajecten, zoals bussluis Meerwijk, Europarei en Thamerlint, blijkt steeds te mislukken.


Is het werkelijk logisch, zoals het college zegt?

23-02-2015

Het college van B&W stelt voor om de Thamerlaan en de Prins Bernardlaan te gebruiken als belangrijkste route om het dorpscentrum in en uit te rijden. Het college noemt deze variant ‘de meest logische route’.

Tijdens deze vergadering vraagt Ons Uithoorn zich hardop af:

 • Is het logisch om de bewoners wél inspraak te geven over de inrichting van de weg, maar niet over de keuze van de variant?
 • Is het logisch om eerst een keuze te maken voor deze variant en daarna pas de nodige onderzoeken uit te voeren, zoals het effect van het verkeer op huizen aan deze weg?
 • Is het logisch om nu al een keuze te maken, wetende dat de haalbaarheid van het Masterplan Dorpscentrum (inclusief de knip in de Ireneburg) zeer onzeker is?

Daarom dienen we een motie in, maar deze wordt door een meerderheid van de raad verworpen. Logisch?

Komt er betaald parkeren in Uithoorn?

03-11-2011

In de nota Lokale Heffingen 2012-2015 stelt het college voor om de mogelijkheid voor betaald parkeren te onderzoeken, mede in relatie tot de ontwikkeling van het dorpscentrum.

Ons Uithoorn is tegen betaald parkeren, dus zo'n onderzoek hoeft voor ons niet. De invoering van betaald parkeren brengt namelijk risico's met zich mee:

 • het winkelend publiek accepteert de (extra) parkeerkosten niet en wijkt uit naar andere winkelgebieden.
 • het winkelend publiek wijkt uit naar omliggende woonbuurten om gratis te kunnen parkeren en veroorzaakt parkeeroverlast. 


Alhoewel bijna alle partijen tijdens de verkiezingscampagne in 2010 zich tegen betaald parkeren uitspraken, zien zij geen probleem in een onderzoek. Wel heeft de wethouder toegezegd bij het onderzoek aandacht te besteden aan de risico's. 


College presenteert vage ombuigingsvoorstellen en komt afspraak niet na

26-05-2011

In 2012 zal de gemeente Uithoorn moeten bezuinigen. Het college van B&W dient hiervoor een plan in en vraagt de gemeenteraad om akkoord te gaan. Ons Uithoorn vindt de ombuigingsvoorstellen, 56 in getal, veel te vaag. Het is onduidelijk of de voorstellen uitvoerbaar zijn, en zo ja, of ze het gewenste bezuinigingsbedrag opleveren. Bovendien blijft onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de samenleving. Ook krijgt de gemeenteraad geen keuzes voorgelegd, in tegenstelling tot een eerdere afspraak.

Om deze redenen gaat Ons Uithoorn niet akkoord. In een motie wordt het college verzocht om de voorstellen concreet te maken in termen van uitvoerbaarheid, het financieel effect en de gevolgen voor de maatschappij en ook om keuzemogelijkhedente bieden. Klik hier voor de motie.
De motie krijgt steun van Gemeentebelangen en CDA, maar niet van de coalitiepartijen VVD, DUS! en PvdA en wordt daarmee verworpen.
Wordt vervolgd in november.

Uithoorn, bemoei je met fusie!

07-10-2010

De woningcorporaties Woongroep Holland en Eigen Haard willen fuseren. Zo'n fusie vereist toestemming van het ministerie van VROM, die zich mede zal baseren op de zienswijze van de betrokken gemeenten. De gemeente Uithoorn is echter niet om een zienswijze gevraagd. Daarover stelt Ons Uithoorn vragen aan de wethouder.

Het resultaat is dat de wethouder, die aanvankelijk geen zin had om een zienswijze in te dienen, nu toch zijn mening zal ventileren richting Woongroep Holland.  

Ons Uithoorn vindt het belangrijk dat bij een eventuele fusie de Uithoornse belangen niet ondergesneeuwd raken. Bijvoorbeeld bij de verdeling van extra investeringsruimte voor nieuwbouw of verbetering van woningen. Ook moet het lokale kantoor van de corporatie in onze gemeente blijven.

Toch omzetting lening UHC Qui Vive in gift

22-04-2010

Nadat in 2009 de gemeenteraad akkoord ging met het collegevoorstel Qui Vive financieel de helpende hand toe te steken, stelt het college voor de lening van ruim 3 ton om te zetten in een gift.

Ons Uithoorn is niet overtuigd van de argumenten van het college, maar wil ook niet dat Qui Vive financieel ten onder gaat, waarbij Qui Vive Tennis wordt meegezogen.

Een motie van het CDA en Gemeentebelangen biedt een alternatief: Qui Vive krijgt een mogelijkheid de financieel moeilijke periode door te komen, maar moet de gedane investeringen zelf betalen. Ons Uithoorn steunt deze motie.

Echter, de coalitiepartijen (VVD, DUS en PvdA) besluiten akkoord te gaan met het collegevoorstel. Hierdoor wordt de lening toch omgezet in een gift.

Geen wandelboekje Historisch Dorpcentrum

25-03-2010

Tijdens deze vergadering wordt gesproken over een (nieuw) cultuurbeleid. Het nieuwe beleid moet de cultuur in Uithoorn beter in beeld krijgen en op de kaart zetten. Eén van de suggesties uit het werkveld is om ‘onzichtbare’ cultuurhistorie meer zichtbaar te maken.

Ons Uithoorn vindt dit een goed idee en stelt voor de mogelijkheid te onderzoeken een wandelboekje te maken met het ‘historisch dorpscentrum’ als thema. Er zijn reeds wandelboekjes (zoals rondwandeling Fortenpad en Landscheidingspad) en deze kunnen bijdragen aan de bevordering van cultuureducatie, vrijetijdsbesteding en toerisme.

Bovendien werd een rondwandeling door het historische dorpscentrum, georganiseerd door Ons Uithoorn, door de deelnemers zeer positief ervaren. Helaas wordt onze motie door geen enkele partij gesteund.

Collegevoorstel zet deur open voor sloop van sociale huurwoningen

17-09-2009

Woongroep Holland heeft op dit moment 4.035 sociale huurwoningen in Uithoorn. Het college stelt voor om afspraken over de omvang van die kernvoorraad te schrappen.

Ons Uithoorn is hiertegen, want hiermee wordt de deur open gezet voor een dalende omvang door bijvoorbeeld sloop. Onze motie wordt door geen enkele andere partij in de gemeenteraad gesteund.

In Uithoorn is, net als in de rest van de stadsregio Amsterdam, sprake van een toenemend tekort aan betaalbare huurwoningen en langere wachttijden. Daarom is het slopen van dergelijke huur- woningen, zoals op Europarei, niet aanvaardbaar.